Zamów! Wyślemy za:
godzin
minut
sekund
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin kart podarunkowych

Regulamin karty podarunkowej

§ 1.

 1. Karta Podarunkowa (dalej: „Karta”) jest elektronicznym bonem towarowym wydawanym przez firmę MAT SP. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy: 15-161), ul. Bystrzycka 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Białegostku w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318505, NIP 9661976470, REGON 200242872 (dalej: „Wydawca”).
 2. Karta uprawnia każdorazowego jej posiadacza do uzyskania od Wydawcy świadczenia lub świadczeń w postaci towarów handlowych znajdujących się w bieżącej ofercie Wydawcy (dalej: Towary), jednakże do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty.
 3. Wartość początkowa Karty jest określana w złotych przy nabyciu Karty od Wydawcy i odpowiada kwocie zapłaconej przez nabywcę Karty Wydawcy z tytułu nabycia Karty. Dostępne są Karty o następujących wartościach początkowych: 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł. Nabywca Karty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy, z tytułu nabycia danej Karty, kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty najpóźniej w chwili otrzymania Karty od Wydawcy.
 4. Aktualną wartością Karty jest wartość początkowa Karty pomniejszona o wartość uzyskanych przez posiadacza Karty świadczeń, o których mowa w ust. 2 ustalona na chwilę poprzedzającą realizację świadczenia/świadczeń, o których mowa w ust. 2. Doładowanie Karty (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 5. Nabycie Karty oraz wartość początkowa Karty zostają każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę wydrukiem niefiskalnym.
 6. W momencie wydania Karty jej nabywcy przez Wydawcę Karta jest aktywna, co oznacza że nabywca i każdy następny posiadacz Karty może realizować prawo, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 7. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy. Prawo, o którym mowa w ust. 2, może być realizowane przez posiadacza Karty wyłącznie w okresie ważności Karty, a z upływem ww. okresu ważności prawo to wygasa. Nabywca ani aktualny posiadacz Karty nie będą mieli roszczeń do Wydawcy o zwrot wartości świadczeń, o których mowa w ust. 2 niezrealizowanych do momentu upływu okresu ważności Karty, jak również jakichkolwiek innych roszczeń związanych z upływem okresu ważności Karty.
 8. Karty nabywane są za pośrednictwem sklepu internetowego www.matlingerie.pl

 

 

§ 2.

 

 1. Realizacja prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, może nastąpić w sklepie www.matlingerie.pl .
 2. Realizując prawo, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty może żądać świadczenia/świadczeń w postaci tylko tych Towarów, które są aktualnie dostępne w sklepie internetowym, w której prawo to realizuje.
 3. Posiadacz Karty może wielokrotnie realizować prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w okresie ważności Karty.
 4. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była wyższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości (po spełnieniu świadczenia/świadczeń) stanowi nową aktualną wartość Karty, zaś posiadaczowi Karty nie służy prawo do otrzymania tej różnicy w gotówce.
 5. W przypadku gdyby w momencie poprzedzającym realizację danego świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, aktualna wartość Karty była niższa niż łączna wartość świadczenia/świadczeń, różnica tych wartości powinna zostać przez posiadacza Karty dopłacona przelewem bankowym lub inną akceptowaną formą, w tym kartą płatniczą lub kredytową, pod rygorem odmowy spełnienia świadczenia/świadczeń przez Wydawcę.
 6. Wartość świadczenia/świadczeń wyznacza każdorazowo cena detaliczna Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń obowiązująca w sklepie internetowym, w której prawo do świadczenia/świadczeń ma być zrealizowane, w chwili realizacji tego prawa.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to niemożliwe w związku z niemożnością weryfikacji aktualnej wartości Karty, w szczególności na skutek awarii systemów komputerowych, łączności itp.
 8. Po realizacji świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, posiadacz Karty otrzymuje paragon fiskalny (lub fakturę) opisujący sprzedaż Towaru/Towarów będącego/będących przedmiotem świadczenia/świadczeń oraz wydruk - potwierdzenie transakcji Kartą z aktualną wartością Karty.
 9. Aktualną wartość Karty można sprawdzić kontaktując się ze sklepem www.matlingerie.pl.

 

§ 3.

 

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu Karty.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
 3. Karta nie podlega zwrotowi. Nabywca ani posiadacz Karty nie może dochodzić od Wydawcy wymiany Karty na gotówkę, jak również wydania aktualnej wartości Karty w całości lub w części w gotówce.
 4. Ewentualne zwroty Towarów będących przedmiotem świadczenia/świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, dopuszczone przez Wydawcę, będą następowały za zwrotem uszczuplonej realizacją danego świadczenia/świadczeń wartości Karty do wartości zwracanego Towaru (w tej części posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot ceny Towaru w innej formie). Zasady zwrotów Towarów są przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy.
 5. Postanowienia ust. 4 powyżej nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży.

 

§ 4.

 

 1. Nabywca Karty wraz z otrzymaniem Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.matlingerie.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania nabywcy/posiadaczowi Karty treści niniejszego regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart nabytych przez nabywców po tej dacie.
Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 2059 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-30
szybka realizacja
2023-11-23
Bardzo dobra jakość i bardzo szybka dostawa
pixel